Omukambo mOtjiherero LB

ISBN:
9789994540372 
Language:
Otjiherero 
Published Date:
2019 
Publisher:
Namibia Publishing House 
Format:
Print 
Price:
N$ 336.00
Embo ro Solid Foundations ndi Omukambo mOtjiherero kondondo yoNSSC, momerihongero wOtjiherero otjEraka Etenga pe nEmbo rOmuhongwa na wina Embo Evatere rOmi?iri. Indi embo nda yakurwa i yOministri yOmahongero, Ounongo wokumema nOmbazu kutja ri ungurisiwe mondondo ndji yOsekondere yokombanda otjembo erihongerwa nu ehongerwa.

Movi?enge vyotjikoro mbi ri mEmbo rOmuhongwa mu na imbi: omahongero nge ri ongondoroka nomuhongwa omahongero omahoveke, mu mamu hohiziwa on?ekasaneno pokati kourumendu noukazendu, ovi?enge onduurungu mokarikurema otja tji vi ?una kehupo pevapayuva omuano mbwi womahovekero wokuhungira, okupuratena, okuresa, okutjanga nombungurisiro yondungiro yeraka otjounongo momahongero weraka ovitjitwa pekepeke okurirora kutja ovi?a mbi ve rihongo ve vi zuu oviungura ovikaungurwa vyokonganda na vyarwe otjokurirora omboronganisiro osupi yomitunda komaandero otjokuraisa ounongo mbwa pwire kutja we rihongwa momutunda mbwo oupaka mu mu nomahandjauriro womambo omazeu nga ungurisiwa momutunda mbwo Embo ro Solid Foundations ndi Omukambo mOtjiherero kondondo yoNSSC, embo ewa tjinene ookozomi?iri na kovahongwa mondondo ndji yOsekondere yokombanda. Oro mari vatere ozomi?iri okunyomokisa ovahongwa vavo kutja ve hare ounongo womeripura wokombanda, omerizuvisiro nokusosonona ovi?a nawa nu kombanda yanao mari rongerisa ovahongwa nawa komarorero wOtjiherero otjEraka Etenga.