/ASA KHOMAI I XOA GR8 TEACHER'S GUIDE Teacher's Guide Grade 8

Publisher Namibia Publishing House
Print Price N$ 126.86
Print ISBN 9789991625775
N‡ Solid Foundations ÅAsa Khomai î xoa Xrat 8s ÆkhƒÆkhƒ¸khanis ge Ånai hâ gowasîsen¡s ¸khanidi di !â hîa hoaraga ÆkhƒÆkhƒsenaon tsî Namibiab !nâ ra Khoekhoegowaba ¸guro gowab ase !hoan !aroma hâ. N‡ sao!gâgu ra ¸khanira ge Ministris ÆGau!nâs, ¸NuwiÆkhƒsib tsî !Hao!nâsib di Åasa ÆkhƒÆkhƒ¸gaekhâib Junior Sekondere !Harib dib 2017Æî kurib !nâ ra sîsen¡tsoatsoaheb ai a !gao!gaosa. N‡ ÆkhƒÆkhƒ!âdi ÅGôan ¸Khanis tsî ÆGau!nâ-aon ¸Khanis, ge ra Æg¡ba: ai!gû kai !gôa!gâs harebes gowab tsî xoa¸ans Æîb disa; omkhâi ÆkhƒÆkhƒsenaon di ¸gom!gâsens tsî Æîse hœ!âsensa; tsî ¸nuwi gowasîsen¡s di Ækhƒsiba ÆkhƒÆkhƒ!nâ-oms di !augab ai. Dana ¸anai!khaidi ÅGôan ¸Khanis didi ge sao rana !khœ¸gƒ hâ: ÅGôan ai !ammâisa Ægau!nâs
Ai!gû kais !khœ¸gƒ hâ Ægau!nâs tsî surib Åguitikœsib dis ¸™risa ¸gâ!nâgu kais hoa ÆkhƒÆkhƒ!khœ¸gƒb !nâ hœhe !khaidi dis mâ dana!âs hoas !nâ !Kharaga!nâgu Æaxasin hoa gowaÆkhƒsiga !khœ¸gƒ hân, aiÆgause: !gâs, !hoas, khomais, xoas, gowasîsen¡s tsî mîdiÆuib. Dana ¸anai!khaidi ÆGau!nâ-aon ¸Khanis didi ge sao rana !khœ¸gƒ hâ: Hoana !khœ!nami hâ, !gƒsa tsî supu Ægau!nâs di dƒ!harodi mâ ÆkhƒÆkhƒsens hoas !aroma !Ereamdi hoa Æaxasin ÅGôan ¸Khanis !nâ hân !aroma Xoa!ƒs hoa !gâs Æaxasin dis ÅGôan ¸Khanis !nâ. N‡ Solid Foundations ÅAsa Khomai î xoa Xrat 8s ÆkhƒÆkhƒ!âs ge ¸oa¸amsa !khœ¸gƒs Åasa ÆkhƒÆkhƒ!khœ¸gƒb disa ra mƒ tsî omkhâis Åœ-aisa Æîkhoesis disa ÆkhƒÆkhƒsenaon !nâ ra ¸gao¸gao!nâ, ¸gui!nâgu !hao!nâsigu hâ!nâ Åhûhâsib sada hâ!nâb !nâ.